Câu hỏi:

18/01/2020 794

Trước xu thế mới trong quán hệ quốc tế ở thế kỉ XXI, Việt Nam có những thuận lợi gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Phân tích, liên hệ

Cách giải:

Trong xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước khi bước vào thế kỉ XXI:

Thời cơ là có thể trao đổi, học hỏi thành tựu khoa học - kĩ thuật, kinh nghiệm quản lí, đào tạo nhân tài, thu hút vốn đầu tư, hội nhập quốc tế, ...

Thách thức nhất là đối với các nước đang phát triển là: sự canh tranh khốc liệt của thị trường thế giới, chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia, nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

Đối với Việt Nam, trong xu thế quan hệ quốc tế của thế kỉ XXI, Việt Nam có cơ hội hợp tác kinh tế, thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học - kĩ thuật.

Chọn: A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tắc nào của Liên hợp quốc cũng là những điều khoản Hiệp ước Bali 1976 của tổ chức ASEAN?

Xem đáp án » 18/01/2020 22,510

Câu 2:

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX - những năm đầu thế kỉ XX là phải

Xem đáp án » 18/01/2020 21,428

Câu 3:

Điểm chung giữa phong trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế là

Xem đáp án » 18/01/2020 16,710

Câu 4:

Tổng đốc thành Hà Nội lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất là ai?

Xem đáp án » 18/01/2020 11,601

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau đây:

“Vào giữa thế kỉ XIX trước khi bị .....(1)..... xâm lược. Việt Nam là một .....(2)..... có chủ quyền đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên ở giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam đang có những biểu hiện ......(3)...... suy yếu nghiêm trọng”.

(SGK Lịch sử 11 Ban cơ bản, tr 106, NXB Giáo dục, 2009)

Xem đáp án » 18/01/2020 11,148

Câu 6:

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, đặc điểm nổi bật trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương là sự đầu tư với

Xem đáp án » 18/01/2020 11,114

Câu 7:

Các phong trào yêu nước chồng Pháp cuối thế kỉ XIX đều thất bại vì lí do chủ yếu nào?

Xem đáp án » 18/01/2020 9,838

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK