0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thư
21:28 - 20/04/2022

câu 1: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng trong nông nghiệp.

Nguyễn Thư
21:29 - 20/04/2022

https://khoahoc.vietjack.com/thi-online/giai-cong-nghe-7-phan-1-trong-trot-chuong-1-dai-cuong-ve-ki-thuat-trong-trot/18606/thi#:~:text=%2D%20Cung%20c%E1%BA%A5p%20l%C6%B0%C6%A1ng,vi%E1%BB%87c%20xu%E1%BA%A5t%20kh%E1%BA%A9u.