Giải SBT Lịch Sử 11 KNTT Bài 3. Sự hình thành liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa xô viết có đáp án

  • 308 lượt xem

  • 15 câu hỏi


Câu 11:

Khai thác các tư liệu 3, 4, 5, em hãy:

3.1. Chỉ ra những cụm từ thể hiện ý nghĩa của việc thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

3.2. Phân tích ý nghĩa của việc xuất hiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

TƯ LIỆU 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản từ chỗ chỉ là một ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng tháng Mười vĩ đại đã trở thành một hiện thực trong xã hội, có sức mạnh vô cùng to lớn, lôi cuốn hàng nghìn triệu người vào hành động cách mạng, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”.

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 390)

TƯ LIỆU 4. Lênin khẳng định: “Chúng ta có quyền tự hào và quả thật chúng ta tự hào là đã có cái hân hạnh được bắt đầu việc xây dựng Nhà nước Xô viết, và do đó, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới..”.

(Lênin: Toàn tập, Tập 44, NXB Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tr. 184)

TƯ LIỆU 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên Trái Đất đứng lên tự giải phóng... Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế".

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 12, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1980, tr. 461)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận