Trắc nghiệm Bài 1: Hệ nhị phân và ứng dụng có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho x=0, y=1

Kết quả của phép x AND y là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phép toán x AND y còn gọi là phép nhân logic ⇒ x=0,y=1 thì x AND y có kết quả là 0


Câu 2:

Cho x=0

Kết quả của phép NOT x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép toán NOT cho kết quả trái ngược với đầu vào.


Câu 3:

Cho x=0, y=0

Kết quả của phép x OR y là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phép toán OR cho kết quả là 0 khi và chỉ khi cả hai bit toán hạng đều là 0.


Câu 4:

Cho x=01001

Kết quả của phép NOT x là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phép toán NOT cho kết quả trái ngược với đầu vào.


Câu 5:

Dãy bit 1001 biểu diễn số nào ở hệ thập phân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

1001(cơ số 2) = 1 × 23 + 0 × 22 + 0 × 21 + 1×20 = 9 (cơ số 10)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận