Trắc nghiệm Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao có đáp án

  • 88 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Python là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao phổ biến rộng rãi trên thế giới, được Gui van Rossum đề xuất và công bố năm 1991.


Câu 2:

Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để in ra màn hình trong Python sử dụng lệnh print()


Câu 3:

Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để in ra màn hình câu lệnh ‘xin chao’ ta viết:

print(‘xin chao’)

Dãy kí tự muốn in phải để trong cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về ngôn ngữ Python ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Pytthon là ngôn ngữ lập trình bậc cao vì vậy muốn máy tính có thể hiểu và thực hiện được thì phải có chương trình dịch để dịch sang ngôn ngữ máy.


Câu 5:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc v(km/h). Câu lệnh để tính ‘Thời gian ô tô đó đi hết quãng đường k(km)’ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để đưa ra màn hình giá trị của k/v ta viết print(k/v)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận