Trắc nghiệm Bài 1: Thông tin và xử lí thông tin có đáp án

  • 97 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung là các dãy bit để máy tính có thể nhận biết và xử lí được. Máy tính truy cập tới bộ nhớ theo từng nhóm bit.


Câu 2:

Quá trình xử lí thông tin gồm các bước nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong tin học, dữ liệu là thông tin được đưa vào máy tính để máy tính có thể nhận biết và xử lí được. Trong máy tính, xử lí thông tin chính là xử lí dữ liệu. Quá trình xử lí thông tin gồm ba bước: tiếp nhận dữ liệu, xử lí dữ liệu, đưa ra kết quả.


Câu 3:

Thông tin là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thông tin là tất cả những gì mang lại cho chúng ta hiểu biết, thông tin gắn với quá trình nhận thức.  


Câu 4:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

1MB = 210KB =1024KB


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa thông tin và dữ liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thông tin có tính toàn vẹn. Dữ liệu không đầy đủ có thể làm thông tin sai lệch, thậm chí không xác định được.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận