Trắc nghiệm Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn có đáp án

  • 56 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hàm trong Python được khai báo theo mẫu:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hàm trong Python được khai báo theo mẫu:

def tên_hàm(tham số):

Các lệnh mô tả hàm


Câu 2:

“Các lệnh mô tả hàm”

phải viết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các lệnh mô tả hàm phải viết lùi vào theo quy định của Python.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tên hàm phải đặt theo quy tắc đặt tên trong Python.


Câu 4:

Thư viện math cung cấp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thư viện math cung cấp các hằng và hàm toán học như: sqrt(), gcd()


Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

def t(a1,b1):

s=a1*b1

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn xây dựng hàm trả về giá trị xử lí, cần kết thúc hàm bằng câu lệnh return cùng với biểu thức hay biến chứa giá trị trả về.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận