Trắc nghiệm Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có đáp án

  • 1494 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quyền cơ bản của công dân là

Xem đáp án

Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.

Chọn đáp án D


Câu 2:

Theo quy định của pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân

Xem đáp án

Theo quy định của pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau.

Chọn đáp án A


Câu 3:

Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước

Xem đáp án

Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo qui định của Hiến pháp và pháp luật.

Chọn đáp án A


Câu 4:

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Chọn đáp án A


Câu 5:

Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

Xem đáp án

Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phan Tiến Đạt

owf maay dinhf

Bình luận


Bình luận