Trắc nghiệm Bài 12: Kiểu dữ liệu, xâu kí tự- xử lí xâu kí tự có đáp án

  • 56 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Xâu kí tự được đặt trong cặp dấu:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Xâu kí tự được đặt trong cặp dấu: Nháy đơn (‘’) hoặc nháy kép (“”)


Câu 2:

Hàm len() cho biết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hàm len() cho biết: Độ dài (hay số kí tự) của xâu.


Câu 3:

Cho xâu st=’abc’. Hàm len(st) có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hàm len(st) cho biết số kí tự trong xâu st, nên với st=’abc’ thì len(st)=3


Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

s1=’a’

s2=’b’

print(s1+s2)

Kết quả trên màn hình là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

s1+s2 là phép ghép xâu (cộng xâu)


Câu 5:

Hàm y.cout(x) cho biết:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hàm y.cout(x): Đếm số lần xuất hiện không giao nhau của x trong y.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận