Trắc nghiệm Bài 14: Kiểu dữ liệu danh sách-xử lí danh sách có đáp án

  • 54 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để biết kích thước của danh sách ta dùng hàm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để biết kích thước của danh sách ta dùng hàm:len()


Câu 3:

Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để thêm phần tử vào cuối danh sách ta dùng hàm append()


Câu 4:

Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách a ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách a ta dùng lệnh sau:

del a[2]


Câu 5:

Để xóa tất cả các phần tử trong danh sách, ta gọi hàm thành viên:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để xóa tất cả các phần tử trong danh sách, ta gọi hàm thành viên: clear()


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận