Trắc nghiệm Bài 18: Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính có đáp án

  • 51 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quá trình giải toán bằng lập trình trên máy tính có …bước:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quá trình giải toán bằng lập trình trên máy tính có 4 bước:

- Bước 1: Xác định bài toán.

- Bước 2: Tìm thuật toán của bài toán và cách tổ chức dữ liệu.

- Bước 3: Viết chương trình.

- Bước 4: Kiểm thử, chạy và hiệu chỉnh chương trình.


Câu 2:

Bước xác định bài toán là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bước xác định bài toán là: Xác định những giá trị đã cho và mối quan hệ giữa chúng.


Câu 3:

Các bước giải bài toán trên máy tính:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quá trình giải toán bằng lập trình trên máy tính có 4 bước:

- Bước 1: Xác định bài toán.

- Bước 2: Tìm thuật toán của bài toán và cách tổ chức dữ liệu.

- Bước 3: Viết chương trình.

- Bước 4: Kiểm thử, chạy và hiệu chỉnh chương trình.


Câu 4:

Bước tìm thuật toán của bài toán và cách tổ chức dữ liệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bước tìm thuật toán của bài toán và cách tổ chức dữ liệu là: Tìm thuật toán dựa trên bước xác định bài toán, dựa trên mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho với những giá trị cần tìm, đồng thời xác định cách tổ chức dữ liệu có thể sử dụng tương ứng với thuật toán đó.


Câu 5:

Bước viết chương trình là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bước viết chương trình là:Lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để điễn đạt đúng thuật toán.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận