Trắc nghiệm Bài 19: Câu lệnh điều kiện if có đáp án

  • 75 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biểu thức lôgic?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biểu thức lôgic chỉ nhận giá trị True hoặc False, không nhận giá trị undefined


Câu 2:

Biểu diễn nào sau đây là sai trong Python?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong biểu thức lôgic không có biểu diễn <> và thiếu dấu sao ở 5a


Câu 4:

Cho x = True, y = False. Cho biết giá trị của biểu thức sau:

not((x or y ) and x )

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

not((x or y ) and x ) = not((True or False) and True)

= not(True and True) = not(True) = False


Câu 5:

Giá trị của ai biểu thức sau là True hay False?

50%3==1

34//5==6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

50%3=2!=1

34//5=6==6


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận