Trắc nghiệm Bài 2: Biến, phép gán và biểu thức số học có đáp án

  • 82 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo khái niệm về biến: Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.


Câu 2:

Trong bài toán giải phương trình ax+b=0 có các biến là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì a, b, x là đại lượng thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.


Câu 3:

Cho đoạn chương trình sau:

x=1

print(x)

Biến trong đoạn chương trình trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì giá trị của 1 được lưu trong biến x.


Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

y=10

print(y)

Giá trị của biến y trên màn hình là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì y được gán trí trị bằng 10.


Câu 5:

Trong những biến sau, biến nào đặt sai quy tắc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đáp án A, B sai vì:

x y: chứa dấu cách

12xy: Bắt đầu bằng chữ số.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận