Trắc nghiệm Bài 2: một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh có đáp án

  • 66 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi làm việc với GIMP?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi làm việc với GIMP ta có thể: Tạo ta nhiều lớp trên một bức ảnh, cắt ghép ảnh với GIMP, có thể ẩn hoặc hiện các lớp ảnh.


Câu 2:

Để đảo ngược vùng chọn, ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để đảo ngược vùng chọn ta dùng lệnh Select\Invert: Khi đó một vùng chọn mới thay thế vùng chọn cũ, chứa tất cả các đối tượng ngoại trừ đối tượng thuộc vùng chọn cũ.


Câu 3:

Để co hoặc giãn vùng chọn, ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để co hoặc giãn vùng chọn, ta dùng lệnh: Exit\Shrink hoặc Grow


Câu 4:

Để xóa vùng chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Để xóa vùng chọn ta nhấn phím Delete.


Câu 5:

Để bỏ vùng chọn, ta dùng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để bỏ vùng chọn ta dùng lệnh: Select\None


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận