Trắc nghiệm Bài 2 Sử dụng bản đồ có đáp án

  • 1213 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trước khi sử dụng bản đồ, phải nghiên cứu kĩ

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm hiểu được nội dung của bản đồ, trước hết cần phải nghiên cứu kĩ phần các đối tượng địa lí được thể hiện ở chú giải và hiểu về các kí hiệu thể hiện trên bản đồ.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của phương pháp kí hiệu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đặc điểm và ý nghĩa của phương pháp kí hiệu:

- Xác định vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm cụ thể. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga, điểm dân cư,…

- Biểu hiện số lượng, quy mô và chất lượng của đối tượng địa lí. Có ba dạng kí hiệu bản đồ chủ yếu.


Câu 3:

Trên bản đồ tỉ lệ 1:300 000, 3cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

- Công thức: Khoảng cách thực tế = tỉ lệ bản đồ x khoảng cách đo trên bản đồ (đơn vị: cm).

- Áp dụng công thức: Khoảng cách thực tế = 300 000 x 3 = 900 000cm = 9km.


Câu 4:

Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phương pháp kí hiệu dùng để thể hiện vị trí của những đối tượng địa lí phân bố theo điểm cụ thể. Ví dụ: trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga, điểm dân cư,…


Câu 5:

Các tuyến giao thông đường biển thường được biểu hiện bằng phương pháp

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương pháp đường chuyển động được sử dụng để biểu hiện sự di chuyển của các quá trình, đối tượng địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Ví dụ: hướng gió, hướng dòng biển, di dân, động vật di cư, các tuyến giao thông đường biển,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận