Trắc nghiệm Bài 20: Câu lệnh for có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Biến chạy trong vòng lặp for i in range(<giá trị cuối>) tăng lên mấy đơn vị sau mỗi lần lặp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau mỗi lần lặp biến chạy sẽ tăng thêm 1 đơn vị.


Câu 3:

Cho các câu lệnh sau, hãy chỉ ra câu lệnh đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lệnh gán không có dấu “:”.


Câu 4:

Trong Python, câu lệnh nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau câu lệnh for có dấu hai chấm “:” và in ra xâu kí tự cần có cặp dấu nháy kép “”.

Trong Python, câu lệnh nào dưới đây được viết đúng? A. for i in range(10): prin(“A”). B. for i in range(10): print(“A”). C. for i in range(10): print(A). D. for i in range(10)  print(“A”). (ảnh 1)

Câu 5:

Trong câu lệnh lặp:

j=0

for j in range(10):

    j = j + 2

print(j)

Khi kết thúc câu lệnh trên, câu lệnh print(j) được thực hiện bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lệnh print() không nằm trong khối lệnh lặp nên chỉ được thực hiện 1 lần.

Trong câu lệnh lặp: j=0 for j in range(10):     j = j + 2 print(j) Khi kết thúc câu lệnh trên, câu lệnh print(j) được thực hiện bao nhiêu lần? A. 10 lần. B. 1 lần. C. 5 lần. D. Không thực hiện. (ảnh 1)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận