Trắc nghiệm Bài 21: Câu lệnh lặp while có đáp án

 • 52 lượt thi

 • 15 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào chưa chính xác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số lần lặp của lệnh lặp for thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh range().


Câu 3:

Cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:

a = 10

while a < 11: print(a)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì a = 10 luôn nhỏ hơn 11 nên chương trình bị lặp vô hạn.


Câu 4:

Câu lệnh sau giải bài toán nào:

while M != N:

    if M > N:

        M = M – N

    else:

        N = N – M

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Câu lệnh sau giải bài toán nào: while M != N:   if M > N:     M = M – N   else:     N = N – M A. Tìm UCLN của M và N. B. Tìm BCNN của M và N. C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N.  (ảnh 1)

Câu 5:

Tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 +… + n + … cho đến khi S>10000. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while là đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đề bài yêu cầu tính tổng S cho đến khi S > 10000 tức là điều kiện của vòng lặp là S <= 10000.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận