Trắc nghiệm Bài 24: Xâu kí tự có đáp án

  • 77 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong Python, câu lệnh nào dùng để tính độ dài của xâu s?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A
Lệnh len() tính độ dài của xâu kí tự với cấu trúc len(list).


Câu 2:

Có bao nhiêu xâu kí tự nào hợp lệ?

1) “123_@##”

2) “hoa hau”

3) “346h7g84jd”

4) python

5) “01028475”

6) 123456

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các xâu hợp lệ: 1, 2, 3, 5

Xâu kí tự trong Python là dãy các kí tự Unicode và được đặt trong cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.


Câu 3:

Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có độ dài bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đếm số kí tự trong cặp dấu nháy kép.

Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có độ dài bằng bao nhiêu? A. 16. B. 17. C. 18. D. 15. (ảnh 1)

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khác với danh sách, không thể thay đổi từng kí tự trong xâu.


Câu 5:

Sau khi thực hiện lệnh sau, biến s sẽ có kết quả là:

s1 ="3986443"

s2 = ""

for ch in s1:

    if int(ch) % 2 == 0:

        s2 = s2 + ch

print(s2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chương trình hiển thị chuỗi gồm các chữ số chẵn trong s1.

Sau khi thực hiện lệnh sau, biến s sẽ có kết quả là: s1 =

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận