Trắc nghiệm Bài 25: Một số lệnh làm việc với xâu kí tự có đáp án

  • 61 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác không?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lệnh find() trả về vị trí của xâu con trong xâu mẹ.


Câu 2:

Phát biểu nào chưa chính xác khi nói về toán tử in?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Toán tử in thường được dùng, nhưng không phải toán tử duy nhất để giải quyết được bài toán kiểm tra xâu có nằm trong xâu không.


Câu 3:

Kết quả của các câu lệnh sau là gì?

s = "12 34 56 ab cd de "

print(s. find(" "))

print(s.find("12"))

print(s. find("34"))

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vị trí đầu tiên của các xâu “ ”, “12”, “34” là: 2, 0, 3.

Kết quả của các câu lệnh sau là gì? s =

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các phương thức trong python?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lệnh find sẽ tìm vị trí đầu tiên của xâu con trong xâu mẹ. Python có một số lệnh đặc biệt dành riêng cho xâu kí tự. Cú pháp của lệnh find là: <xâu mẹ>. find(<xâu con>). Câu lệnh find có nhiều hơn 1 cú pháp.


Câu 5:

ệnh sau trả lại giá trị gì?

>> “abcdabcd”. find(“cd”)

>> “abcdabcd”. find(“cd”, 4)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

<xâu mẹ>. find(<xâu con>, start): tìm vị trí xâu con bắt đầu từ vị trí start.

<xâu mẹ>. find(<xâu con>): tìm vị trí xâu con bắt đầu từ vị trí đầu tiên.

ệnh sau trả lại giá trị gì? >>  “abcdabcd”. find(“cd”) >> “abcdabcd”. find(“cd”, 4) A. 2, 6. B. 3, 3. C. 2, 2. D. 2, 7. (ảnh 1)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận