Trắc nghiệm Bài 26. Hàm trong python có đáp án

  • 93 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lệnh input() thực hiện yêu cầu nhập vào một xâu bất kì.


Câu 3:

Phát biểu đúng trong các phát biểu sau là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lệnh bool() chuyển một giá trị sang Boolean.


Câu 4:

Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu?

def chao(ten):

    """Hàm này dùng để

    chào một người được truyền

    vào như một tham số"""

    print("Xin chào, " + ten + "!")

chao(‘Xuan’)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hàm chào gồm tên hàm, tham số của hàm, mô tả hàm và một câu lệnh print("Xin chào, " + ten + "!") nên sẽ in ra “Xin chào, Xuan!”.

Chương trình sau cho kết quả là bao nhiêu? def chao(ten):

Câu 5:

Kết quả của chương trình sau là:

def PhepNhan(Number):

    return Number * 10;

print(PhepNhan(5))

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Truyền 5 vào hàm PhepNhan(Number) ta được kết quả là 5 * 10 = 50.

Kết quả của chương trình sau là: def PhepNhan(Number):     return Number * 10; print(PhepNhan(5)) A. 5. B. 10. C. Chương trình bị lỗi. D. 50. (ảnh 1)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận