Trắc nghiệm Bài 27: Tham số của hàm có đáp án

  • 60 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi khai báo hàm, thành phần nào được định nghĩa và được dùng như biến trong hàm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tham số được định nghĩa khi khai báo hàm và dùng như biến trong hàm.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lời gọi hàm có lỗi nếu tham số được truyền chưa có giá trị.

Đối số là giá trị được truyền vào khi gọi hàm.


Câu 3:

Phát biểu nào bị sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Một hàm khi khai báo có một tham số nhưng khi gọi hàm không thể có 2 đối số.


Câu 4:

 Giả sử hàm f có hai tham số khi khai báo. Khi gọi hàm, 2 giá trị đối số nào truyền vào sẽ gây lỗi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giá trị của c chưa xác định nên sẽ gây lỗi.


Câu 5:

Khi gọi hàm f(1, 2, 3), khi định nghĩa hàm f có bao nhiêu tham số?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Do có 3 đối số nên f cần có 3 tham số.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận