Bài 28: Phạm vi của biến

  • 63 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoàn thiện (…) trong phát biểu sau:

“Trong Python tất cả các biến khai báo bên trong hàm đều có tính …, không có hiệu lực ở bên … hàm”.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong Python tất cả các biến khai báo bên trong hàm đều có tính địa phương (cục bộ), không có hiệu lực ở bên ngoài hàm.


Câu 3:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chương trình chính không thể sử dụng biến cục bộ bên trong hàm.


Câu 4:

Giá trị của x, y là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(1, 3)

>>> x, y = 3, 4

>>> def f(x, y):

x = x + y

y = y + 2

return x

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giá trị của biến x, y không thay đổi.

Giá trị của x, y là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(1, 3) >>> x, y = 3, 4 >>> def f(x, y): x = x + y y = y + 2 return x A. 2, 3. B. 4, 5. C. 5, 4. D. 3, 4. (ảnh 1)

Câu 5:

Giá trị của a, b là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(2, 5)

>>> a, b = 0, 1

>>> def f(a, b):

a = a * b

b = b // 2

return a + b

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giá trị của biến a, b không thay đổi.

Giá trị của a, b là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(2, 5) >>> a, b = 0, 1 >>> def f(a, b): a = a * b b = b // 2 return a + b A. 10, 2. B. 10, 1. C. 2, 5. D. 0, 1. (ảnh 1)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận