Trắc nghiệm Bài 5: Dữ liệu lôgic có đáp án

  • 89 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mệnh đề có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mệnh đề có tính chất hoặc đúng hoặc sai.


Câu 2:

Mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 đáp án A, B, C đều sai.


Câu 3:

Các đại lượng lôgic có thể nhận các giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các đại lượng lôgic có thể nhận các giá trị Đúng hoặc Sai.


Câu 4:

Trong ngôn ngữ lập trình, các biến hay hàm có thể mang giá trị lôgic hay không?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong ngôn ngữ lập trình, các biến hay hàm có thể mang giá trị lôgic.


Câu 5:

Phép hội, hay còn gọi là phép nhân lôgic được kí hiệu bởi từ tiếng anh nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép hội là phép toán AND và được kí hiệu bởi dấu ˄.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận