Trắc nghiệm Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh có đáp án

  • 55 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu lệnh if trong chương trình Python có dạng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Câu lệnh if có dạng:

if <điều kiện>:


Câu 2:

Trong quá trình thực hiện thuật toán, khi nào cần dùng cấu trúc rẽ nhánh?

B. Khi có các phép tính toán.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong quá trình thực hiện thuật toán phải dựa trên một điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo thì cần dùng cấu trúc rẽ nhánh.


Câu 3:

Câu lệnh rẽ nhánh if-else trong chương trình Python có dạng:

else

else:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Câu lệnh rẽ nhánh if-else có dạng:

if <điều kiện>:

else:

Phải có dấu hai chấm (:) sau if và else


Câu 4:

Trong Python, câu lệnh if sẽ thực hiện khi:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo sơ đồ khối:

<Điều kiện> đúng thì sẽ thực hiện .


Câu 5:

Trong Python, với cấu trúc if – else thì được thực hiện khi:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo sơ đồ khối:

<Điều kiện> đúng

thì sẽ thực hiện .

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận