Trắc nghiệm Bài 8: Câu lệnh lặp có đáp án

  • 57 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong Python có mấy dạng lặp:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong Python có 2 dạng lặp: Lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.


Câu 2:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cấu trúc lặp với số lần biết trước là:

for in range(m,n):


Câu 3:

Cấu trúc lặp với số lần không biết trước là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc lặp với số lần không biết trước là:

while <Điều kiện>:


Câu 4:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì i sẽ nhận các giá trị 0,1,2,3,4 theo cấu trúc vòng for.


Câu 5:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì i sẽ nhận các giá trị 1,2,3,4 theo cấu trúc vòng for.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận