Trắc nghiệm Địa 11 Kết nối Bài 7: Kinh tế khu vực Mỹ La Tinh có đáp án

  • 527 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khối thị trường chung Nam Mỹ gồm những quốc gia nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

Khối thị trường chung Mec-cô-xua được thành lập năm 1991, các nước Bra-xin. Ac-hen-ti-na, U-ru-guay và Pa-ra-guay đã thống nhất cùng nhau hình thành một thị trường chung để tăng cường quan hệ ngoại thương giữa các thành viên, thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kỳ. Những năm qua, khối Mec-cô-xua đã kết nạp thêm hai thành viên mới là Chi-lê, Bô-li-vi-a và đang hướng tới việc thành lập thị trường chung Liên Mĩ.


Câu 2:

Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là

Xem đáp án

Chọn C

Khối thị trường chung Nam Mỹ có tên viết tắt là MERCOSUR, được thành lập năm 1991, gồm các quốc gia: Bra-xin, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay.


Câu 3:

Năm 2020, khu vực Mỹ Latinh đóng góp khoảng

Xem đáp án

Chọn A

Khu vực Mỹ La-tinh đóng góp khoảng 6% vào GDP thế giới (năm 2020). Quy mô GDP của các nước trong khu vực có sự chênh lệch lớn, các nước có quy mô GDP lớn nhất khu vực năm 2020 là Bra-xin (1 448,7 tỉ USD), Mê-hi-cô (1 073,9 tỉ USD).


Câu 4:

Các quốc gia nào sau đây có quy mô GDP lớn nhất khu vực Mỹ Latinh?

Xem đáp án

Chọn B

Giữa các quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh, GDP có sự chênh lệch rất lớn. Bra-xin và Mê-hi-cô là hai quốc gia có quy mô GDP trên 1000 tỉ USD, trong khi đó một số quốc gia có GDP thấp, chỉ vài trăm triệu USD như Đô-mi-ni-ca, Xen-kít và Nê-vít,...


Câu 5:

Khu vực Mỹ Latinh tiến hành công nghiệp hóa

Xem đáp án

Chọn B

Khu vực Mỹ La-tinh tiến hành công nghiệp hóa khá sớm (thế kỉ XIX).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận