Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 37. Địa lí ngành du lịch và tài chính- ngân hàng có đáp án

  • 662 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tài chính liên quan đến vấn đề

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tài chính ngân hàng gồm hai bộ phận khăng khít với nhau là tài chính và ngân hàng. Tài chính liên quan đến vấn đề tiền tệ, còn ngân hàng liên quan đến việc thực hiện các giao dịch tài chính nhằm thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế.


Câu 2:

Ngành du lịch có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngành du lịch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống văn hoá - xã hội:

- Tạo nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

- Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

- Góp phần quảng bá hình ảnh đất nước; tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc.

- Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, phục hồi sức khoẻ của người dân.


Câu 3:

Nước có phát thải khí nhà kính lớn nhất trên thế giới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp các nước phát triển đã phát ra một lượng khí thải rất lớn ra môi trường gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính trong đó Hoa Kì là nước xả thải lượng khí lớn nhất trên thế giới hiện nay.


Câu 4:

Ngành tài chính - ngân hàng có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngành tài chính - ngân hàng có các vai trò chủ yếu sau:

- Là huyết mạch của nền kinh tế, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Cung cấp các dịch vụ tài chính, đảm bảo cho các hoạt động đầu tư và sản xuất diễn ra liên tục, góp phần điều tiết sản xuất và ổn định nền kinh tế.

- Xác lập các mối quan hệ tài chính trong xã hội, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động.

- Thông qua các hoạt động tài chính toàn cầu, thúc đẩy toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.


Câu 5:

Tài chính ngân hàng không bao gồm có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tài chính ngân hàng gồm các dịch vụ giao dịch tài chính, luân chuyển tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính của ngân hàng trong phạm vi một quốc gia và quốc tế. Hoạt động tài chính ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận