Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 13. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939 – 1009) có đáp án

  • 760 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt nào ở Việt Nam gắn liền với sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thời Đinh, Tiền Lê và khởi đầu nhà Lý?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cố đô Hoa Lư là quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt, gắn liền với sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thời Đinh, Tiền Lê, và khởi đầu nhà Lý (SGK 7 – trang 41)


Câu 2:

Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm kinh đô cho nhà nước độc lập?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, năm 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa (thuộc Đông anh, Hà Nội) làm kinh đô.


Câu 3:

Việc xưng vương của Ngô Quyền và những chính sách của nhà Ngô đã mở ra thời kì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Việc xưng vương của Ngô Quyền và những chính sách của nhà Ngô đã mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài của đất nước (SGK 7 – trang 41).


Câu 4:

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta có chuyển biến như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau khi Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha tiếm quyền, tự xưng là Bình Vương. Đến năm 965, chính quyền Trung ương gần như tê liệt, các thế lực hào trưởng địa phương nổi dậy khắp nơi, đất nước lâm vào tình trạng phân tán, cát cứ, còn gọi là “loạn 12 sứ quân”.


Câu 5:

Sau khi thống nhất các sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân suy tôn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau khi thống nhất các sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh được suy tôn làm Vạn Thắng Vương (SGK 7 – trang 41).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận