Trắc nghiệm Lịch sử 7 CTST Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu có đáp án

  • 1097 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chế độ chiếm nô La Mã sụp đổ vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 476, chế độ chiếm nô La Mã sụp đổ (SGK - Trang 8)


Câu 2:

Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến Tây Âu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cùng với quá trình đó, xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành với sự ra đời của hai giai cấp mới là lãnh chúa phong kiến và nông nô (SGK - Trang 9)


Câu 3:

Ngành kinh tế chủ yếu ở trong lãnh địa phong kiến là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. (SGK - Trang 10)


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về nông nô trong xã hội Tây Âu thời trung đại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nông nô không có ruộng đất riêng, họ nhận ruộng đất của lãnh chúa, cày cấy và nộp lại cho lãnh chúa một phần hoa lợi (địa tô). Ngoài ra, nông nô còn bị lãnh chúa bóc lột thông qua nhiều thứ thuế, như: thuế thân, thuế cưới xin,…


Câu 5:

Cư dân sinh sống chủ yếu trong các thành thị trung đại Tây Âu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cư dân sống trong các thành thị chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công (SGK - Trang 11)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

7 tháng trước

Nguyễn Mai Phương Nhi

được, bám sát đề thi

Bình luận


Bình luận