Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh diều Bài 1: Cách mạng tư sản ở châu ÂU và Bắc Mỹ có đáp án

  • 161 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Năm 1640, vua Sác-lơ I triệu tập Nghị viện nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1640, do cần tiền để đàn áp cuộc nổi dậy ở Xcốt-len, vua Sác-lơ I triệu tập Nghị viện để đặt thêm thuế mới, nhưng bị từ chối.


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Anh đầu thế kỉ XVI?

S. Nền kinh tế chuyển sang thời kì phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Đến thế kỉ XV - XVI, đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Anh có nhiều chuyển biến:

+ Nền kinh tế Anh chuyển sang thời kì phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa

+ Xã hội có nhiều biến động: nông dân bất bình với nhà nước phong kiến; tầng lớp quý tộc mới ra đời, có thể lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng,…

+ Nền cai trị chuyên chế của vua Sác-lơ I đã tạo ra nhiều bất ổn về chính trị.


Câu 3:

Người giữ vai trò lãnh đạo lực lượng Nghị viện chống lại phe Bảo hoàng trong cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII), người giữ vai trò lãnh đạo lực lượng Nghị viện chống lại phe Bảo hoàng là Ô. Crôm-oen.


Câu 4:

Sự kiện nào sau đây đánh dấu cách mạng tư sản Anh phát triển đến đỉnh cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1649, vua Sác-lơ I bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập, Cách mạng Anh phát triển đến đỉnh cao.


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của cuộc cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cách mạng Anh là cuộc cách mạng tư sản do liên minh tư sản - quý tộc mới lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến; sau cách mạng nền quân chủ lập hiến đã được thiết lập.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận