Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ có đáp án

  • 586 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đến đầu thế kỉ XVII, người đứng đầu nhà nước phong kiến chuyên chế ở Anh là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đến đầu thế kỉ XVII, người đứng đầu nhà nước phong kiến chuyên chế ở Anh là vua Sác-lơ I.


Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Anh đầu thế kỉ XVI?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Đến thế kỉ XV - XVI, đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Anh có nhiều chuyển biến:

+ Nền kinh tế Anh chuyển sang thời kì phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa

+ Xã hội có nhiều biến động: nông dân bất bình với nhà nước phong kiến; tầng lớp quý tộc mới ra đời, có thể lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị tương xứng,…

+ Nền cai trị chuyên chế của vua Sác-lơ I đã tạo ra nhiều bất ổn về chính trị.


Câu 3:

Cách mạng tư sản Anh bùng nổ vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 8/1642, Vua Sác-lơ I tuyên chiến với Nghị viện, cách mạng bùng nổ.


Câu 4:

Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng tư sản ở Anh đạt đến đỉnh cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa (1649) đã đánh dấu cách mạng tư sản Anh phát triển đến đỉnh cao.


Câu 5:

Cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688) diễn ra dưới hình thức nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cách mạng Anh là cuộc cách mạng tư sản do liên minh tư sản - quý tộc mới lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận