Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 13: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo nhân dân lao động Nga đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười (1917)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cuộc cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười (năm 1917) ở Nga đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích.


Câu 2:

Chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga bị lật đổ sau cuộc cách mạng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đến đầu tháng 3/1917, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kéo dài hơn 2 năm. Mong muốn chiến tranh sớm kết thúc và cuộc sống được cải thiện, người dân đã vùng lên lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng. Diễn biến này được gọi là cuộc Cách mạng tháng Hai (theo lịch Nga).


Câu 3:

Vấn đề cấp bách đặt ra cho nước Nga sau Cách mạng tháng Hai là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Sau cách mạng tháng Hai, chế độ quân chủ chuyên chế ở Nga đã bị lật đổ, nhưng những vấn đề về “hoà bình, ruộng đất, bánh mì, tự do” của nhân dân Nga vẫn không được đáp ứng.

- Mặt khác, sau Cách mạng tháng Hai, hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau được thành lập và tồn tại song song ở Nga, đó là: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Xô viết của đại biểu công nhân và binh lính.

=> Vấn đề cấp bách đặt ra cho nước Nga:

+ Chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

+ Đưa đất nước ra khỏi cuộc chiến tranh và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.


Câu 4:

Đêm 24/10/1917 (tức ngày 6/11), dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lê-nin, quần chúng cách mạng Nga đã chiếm được nhiều vị trí then chốt ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đêm 24/10/1917 (tức ngày 6/11), dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lê-nin, quần chúng cách mạng Nga đã chiếm được nhiều vị trí then chốt ở Pê-tơ-rô-grát.


Câu 5:

Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, Cách mạng tháng Mười (1917) là một cuộc cách mạng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, Cách mạng tháng Mười (1917) là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận