Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 17: Ấn Độ có đáp án

  • 46 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực kinh tế của thực dân Anh ở Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Chính quyền thực dân Anh tiến hành khai thác Ấn Độ với quy mô lớn, tăng cường vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.

+ Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền trồng trà, cà phê, bông, vải, thuốc phiện...

+ Đẩy mạnh khai thác mỏ, phát triển


Câu 2:

Trên lĩnh vực chính trị, trong quá trình cai trị Ấn Độ, thực dân Anh không thực hiện chính sách nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Chính sách cai trị của thực dân Anh trên lĩnh vực chính trị:

+ Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ

+ Mua chuộc tầng lớp phong kiến bản xứ.

+ Khơi sâu mâu thuẫn chủng tộc, đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ.


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả từ chính sách khai thác kinh tế của thực dân Anh đối với Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Hậu quả từ chính sách vơ vét, bóc lột của thực dân Anh:

+ Nguồn tài nguyên của Ấn Độ bị suy kiệt.

+ Kinh tế phát triển thiếu cân đối giữa các ngành kinh tế, giữa các địa phương,…

+ Tình trạng thiếu hụt lương thực, nạn đói diễn ra trầm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người….


Câu 4:

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, bao trùm trong xã hội Ấn Độ là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, bao trùm trong xã hội Ấn Độ là mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.


Câu 5:

Trong những năm 1857 - 1859, ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc đấu tranh nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong những năm 1857 - 1859, ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Xi-pay.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận