Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 19: Việt Nam nửa đầu thế kỉ 19 có đáp án

  • 52 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Gia Long.


Câu 2:

Dưới thời nhà Nguyễn, kinh đô của Việt Nam được đặt ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại triều Tây Sơn, lên ngôi vua, lập ra nhà Nguyễn, đóng đô ở Phú Xuân (Thừa Thiên Huế).


Câu 3:

Năm 1804, nhà Nguyễn đổi tên nước thành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1804, nhà Nguyễn đổi tên nước thành Việt Nam.


Câu 4:

Về cơ cấu hành chính, dưới thời vua Gia Long, đứng đầu khu vực Bắc thành và Gia Định thành là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Về cơ cấu hành chính, dưới thời vua Gia Long, đứng đầu khu vực Bắc thành và Gia Định thành là một Tổng trấn, quyền lực như một phó vương.


Câu 5:

Dưới thời vua Minh Mệnh, chức quan đứng đầu các tỉnh được gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dưới thời vua Minh Mệnh, chức quan đứng đầu các tỉnh được gọi Tuần phủ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận