Trắc nghiệm Lịch sử 8 CTST Bài 23: Việt Nam đầu thế kỉ 20 có đáp án

  • 44 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau không phản ánh đúng mục đích của thực dân Pháp khi tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Đông Dương (1897 - 1914)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Sau khi cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự, năm 1897, thực dân Pháp bắt đầu tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam nhằm mục đích:

+ Vơ vét, bóc lột nhân dân Việt Nam để làm giàu cho chính quốc.

+ Bù đắp thiệt hại cho cuộc chiến tranh xâm lược và bình định.

+ Khuếch trương công lao “khai hóa văn minh” của Pháp.


Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, từ năm 1897 đến năm 1914, thực dân Pháp đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.


Câu 3:

Trong quá trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ nhất, trên lĩnh vực kinh tế, thực dân Pháp không thực hiện chính sách nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Chính sách cai trị của thực dân Pháp trên lĩnh vực kinh tế

+ Tăng cường cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền trồng lúa, chè, cao su.

+ Tập trung khai thác than và kim loại.

+ Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ cho việc khai thác tài nguyên và mục đích quân sự.

+ Duy trì các loại thuế cũ ban hành nhiều thuế mới.


Câu 4:

Dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp, kinh tế Việt Nam có sự biến đổi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có một số chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sự chuyển biến này chỉ mang tính chất cục bộ, ở một số ngành kinh tế (khai mỏ, giao thông vận tải,...), một số địa phương (Hà Nội, Sài Gòn,...). Về cơ bản, kinh tế Việt Nam vẫn trong trình trạng nghèo nàn, lạc hậu và lệ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp.


Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914), ở Việt Nam đã xuất hiện những lực lượng xã hội mới là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đầu thế kỉ XX, dưới tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914), ở Việt Nam đã xuất hiện những lực lượng xã hội mới là công nhân, tư sản và tiểu tư sản.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận