Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ 18- 19 có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ 18- 19 có đáp án

  • 55 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sác-lơ Đác-uyn là tác giả của

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm 1859, Sác-lơ Đác-uyn công bố thuyết tiến hóa, giải thích sự đa dạng các chủng loài động, thực vật là do chọn lọc tự nhiên


Câu 2:

Năm 1898, hai nhà khoa học Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy-ri đã tìm ra loại năng lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm 1898, 2 nhà khoa học Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy-ri đã tìm ra năng lượng phóng xạ, đặt nền tảng cho ngành nguyên tử học.


Câu 3:

M. Lô-mô-nô-xốp là tác giả của thành tựu khoa học nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

M. Lô-mô-nô-xốp là tác giả của Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.


Câu 4:

Nhà khoa học nào dưới đây là tác giả của Thuyết vạn vật hấp dẫn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

I. Niu-tơn là tác giả của Thuyết vạn vật hấp dẫn.


Câu 5:

Trong các thế kỉ XVIII - XIX, ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng đã được xây dựng tương đối hoàn thiện, với những đại diện xuất sắc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong các thế kỉ XVIII - XIX, ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng đã được xây dựng tương đối hoàn thiện, với những đại diện xuất sắc là L. Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận