Trắc nghiệm Lịch sử 8 KNTT Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 có đáp án

  • 53 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.


Câu 2:

Trong quá trình khai thác thuộc địa Ấn Độ, trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thực dân Anh không thực hiện chính sách nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Chính sách khai thác của thực dân Anh trên lĩnh vực công nghiệp:

+ Đẩy mạnh khai thác mỏ.

+ Phát triển công nghiệp chế biến.

+ Mở mang hệ thống đường giao thông.


Câu 3:

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là do: mâu thuẫn giữa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là do: mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh.


Câu 4:

Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1885, giai cấp tư sản Ấn Độ đã thành lập tổ chức Đảng Quốc đại.


Câu 5:

Trong những năm 1857 - 1859, ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc đấu tranh nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong những năm 1857 - 1859, ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Xi-pay.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận