Trắc nghiệm Lịch sử là gì? có đáp án

  • 342 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lịch sử là gì?

Xem đáp án

Lịch sử là là những gì xảy ra trong quá khứ bao gồm hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Môn Lịch sử là gì?

Xem đáp án

Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. Ví dụ môn Lịch sử 6 trong sách kết nối tri thức với cuộc sông.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Lịch sử là… xảy ra trong quá khứ bao gồm hoạt động của … từ khi xuất hiện đến nay.

Xem đáp án

Lịch sử là là những gì xảy ra trong quá khứ bao gồm hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Quá trình phát triển của máy tính điện tử giúp em hiểu biết về

Quá trình phát triển của máy tính điện tử giúp em hiểu biết về (ảnh 1)

Xem đáp án

Quá trình phát triển của máy tính điện tử giúp em hiểu biết về (ảnh 2)Sự thay đổi của máy tính điện tử giúp em hiểu biết về sự thay đổi của máy tính điện tử qua thời gian, đó chính là lịch sử phát triển của máy tính điện tử.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Lịch sử được hiểu là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận