Trắc nghiệm Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 60 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm 5 bước:

+ Bước 1: Tạo lỗ trong hố trồng

+ Bước 2: Đặt cây con vào hố

+ Bước 3: Lấp và nén đất lần 1

+ Bước 4: Lấp và nén đất lần 2

+ Bước 5: Vun gốc


Câu 2:

Bước 1 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm 5 bước:

+ Bước 1: Tạo lỗ trong hố trồng

+ Bước 2: Đặt cây con vào hố

+ Bước 3: Lấp và nén đất lần 1

+ Bước 4: Lấp và nén đất lần 2

+ Bước 5: Vun gốc


Câu 3:

Bước 2 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm 5 bước:

+ Bước 1: Tạo lỗ trong hố trồng

+ Bước 2: Đặt cây con vào hố

+ Bước 3: Lấp và nén đất lần 1

+ Bước 4: Lấp và nén đất lần 2

+ Bước 5: Vun gốc


Câu 4:

Bước 3 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm 5 bước:

+ Bước 1: Tạo lỗ trong hố trồng

+ Bước 2: Đặt cây con vào hố

+ Bước 3: Lấp và nén đất lần 1

+ Bước 4: Lấp và nén đất lần 2

+ Bước 5: Vun gốc


Câu 5:

Bước 4 của quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm 5 bước:

+ Bước 1: Tạo lỗ trong hố trồng

+ Bước 2: Đặt cây con vào hố

+ Bước 3: Lấp và nén đất lần 1

+ Bước 4: Lấp và nén đất lần 2

+ Bước 5: Vun gốc


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận