Trắc nghiệm Sử 10 Bài 5. Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương đông thời kì cổ - trung đại có đáp án

  • 4206 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thiện khái niệm sau:

“…… là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người; là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa, khi xã hội loài người vượt quan trình độ của thời kì dã man”.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Văn minh là sự tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người; là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa, khi xã hội loài người vượt quan trình độ của thời kì dã man. (SGK - Trang 33)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để nhận diện văn minh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Những tiêu chuẩn cơ bản để nhận diện văn minh là: nhà nước, đô thị, chữ viết, những tiến bộ về tổ chức xã hội, luân lí và kĩ thuật để cải thiện cuộc sống của con người. (SGK - Trang 34)


Câu 3:

Bốn trung tâm văn minh lớn ở phương Đông thời kì cổ đại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bốn trung tâm văn minh lớn ở phương Đông thời kì cổ đại là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Hoa. (SGK - Trang 34)


Câu 4:

Hai nền văn minh lớn ở phương Tây thời kì cổ đại là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai nền văn minh lớn ở phương Tây thời kì cổ đại là Hy Lạp và La Mã. (SGK - Trang 35)


Câu 5:

Văn minh Văn Lang - Âu Lạc ở Việt Nam thuộc thời kì nào của lịch sử văn minh thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Văn minh Văn Lang - Âu Lạc ở Việt Nam thuộc thời kì cổ đại trong lịch sử văn minh thế giới. Nền văn minh này xuất hiện và tồn tại từ khoảng thế kỉ VII TCN đến thế kỉ II TCN.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

6 tháng trước

Beo Trần

Bình luận


Bình luận