Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 1. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1161 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three … a week.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Time = lần (danh từ đếm được)

Phía trước là con số >2 nên danh từ dùng ở dạng số nhiều

Dịch: Em gái tôi rất thích bơi lội, và cô ấy đi bơi ba lần một tuần.


Câu 2:

What does your father do … his free time?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

In free time = vào thời gian rảnh

Dịch: Cha của bạn làm gì trong thời gian rảnh?


Câu 3:

Tom always … breakfast before going to work.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ là ngôi 3 số ít nên cần chia thành “has”.

Dịch nghĩa: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.


Câu 4:

My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ô trống cần tính từ và dựa vào nghĩa ta chọn A

Dịch: Anh trai tôi không thích trượt băng vì anh ấy nghĩ rằng nó nguy hiểm.


Câu 5:

Nowadays people … hours sitting in front of the computers.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Spend time + Ving = dành thời gian làm gì

Dịch: Ngày nay mọi người dành hàng giờ ngồi trước máy tính.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đinh Khánh Thiên

quá hay!

Bình luận


Bình luận