Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 10. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 554 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

Nuclear energy is ……, but it is dangerous.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dịch: Năng lượng hạt nhân có thể tái tạo, nhưng nó rất nguy hiểm.


Câu 2:

Several governments try to …. the use of fossil fuels.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dịch: Một số chính phủ cố gắng giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.


Câu 3:

Low energy light bulbs should be used to ….. electricity.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Be used to V = được dùng để làm gì

Dịch: Nên sử dụng bóng đèn năng lượng thấp để tiết kiệm điện.


Câu 4:

“Why is it called a …… source?” - “Because it can be replaced easily and quickly.”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Renewable source = nguồn tái tạo

Dịch: "Tại sao nó được gọi là một nguồn tái tạo?" - “Bởi vì nó có thể được thay thế một cách dễ dàng và nhanh chóng.”


Câu 5:

We must ….. the amount of water our family use every day.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dịch: Chúng ta phải giảm lượng nước gia đình sử dụng hàng ngày.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận