Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Unit 4. B. Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 652 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Find which word does not belong to each group.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các đáp án A, C, D đều là tên các nhạc cụ


Câu 2:

Find which word does not belong to each group.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các đáp án A, B, D đều là tên các thể loại nhạc


Câu 3:

Find which word does not belong to each group.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các đáp án A, B, D đều là tên những người làm trong lĩnh vực điện ảnh


Câu 4:

Choose the best one (A, B, C or D) to complete the sentence

For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a … for everystudent.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ô trống cần danh từ, dựa vào nghĩa chọn C

Dịch: Đối với nhiều người, kiến thức tốt về âm nhạc và nghệ thuật được coi là điều cần thiết đối với mỗi học sinh.


Câu 5:

Today, subjects like music and arts are put into the school … in Viet Nam.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

School cirruculum = chương trình giảng dạy trong trường học

Dịch: Ngày nay, các môn học như âm nhạc và nghệ thuật đã được đưa vào chương trình giảng dạy trong trường học ở Việt Nam.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

6 tháng trước

tuyen nguyen

Bình luận


Bình luận