Trắc nghiệm Tiếng anh 7 Unit 7. D. Writing có đáp án

  • 292 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

The taste in music/ American/ different/ British

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc: be different from = khác với

Dịch: Thị hiếu âm nhạc của người Mỹ khác với người Anh.


Câu 2:

He/ not/ like/ rock music/ his friend/ not

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc câu đồng tình mang nghĩa phủ định ta dùng either cuối câu

Dịch: Anh ấy không thích nhạc rock và bạn của anh ấy cũng vậy.


Câu 3:

I usually paint portraits in my spare time.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

spare time = free time: thời gian rảnh

Dịch: Tôi thường vẽ tranh chân dung vào thời gian rảnh.


Câu 4:

Thanh is the most intelligent student in my class.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dịch: Không học sinh nào trong lớp tôi thông minh bằng Thanh.


Câu 5:

Classical music and modern music are different.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc: be different from = khác với

Dịch: Nhạc cổ điển và nhạc hiện đại thì khác nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận