Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán có đáp án

  • 509 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh ghép là:

          Begin

          <dãy các câu lệnh>;

          End;

Đáp án: D.


Câu 3:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng?

Xem đáp án

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If như sau:

If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then ……

Đáp án: B.


Câu 4:

Cho đoạn chương trình:

        x:=2;

        y:=3;    

        IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

                                          IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ; 

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị F là:

Xem đáp án

Câu lệnh x:=2; gán cho x giá trị bằng 2.

Câu lệnh y:=3;  → gán cho y giá trị bằng 3.

Vì x<y nên chương trình thực hiện câu lệnh F:= x*x + y*y ;  hay F= 2 x 2 + 3 x 3 = 13.

Đáp án: A.


Câu 5:

Điều kiện x >= 2 và x < 5  trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức nào:

Xem đáp án

Trong toán học dấu móc nhọn là phép và được biểu diễn trong Pascal là and. Dấu lớn hơn hoặc bằng được kí hiệu >= .

Đáp án: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận