Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 3: Mạng có dây và mạng không dây có đáp án

  • 551 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ai là chủ sở hữu của mạng Internet?

Xem đáp án

Không ai là chủ sở hữu của mạng Internet.

Đáp án: C.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về mạng không dây là sai?

Xem đáp án

Mạng không dây có khả năng thực hiện các kết nối ở mọi nơi, mọi thời điểm, lắp đặt thuận tiện hơn mạng hữu tuyến (có dây). Để tổ chức một mạng không dây đơn giản cần có: bộ định tuyến không dây thường kèm theo cả chức năng điểm truy cập không dây, máy tính tham gia vào mạng không dây phải được trang bị vỉ mạng không dây.

Đáp án: C.


Câu 3:

Mô hình Client - Server là mô hình:

Xem đáp án

Mô hình Client - Server là mô hình xử lý phân tán ở nhiều máy, trong đó máy chủ cung cấp tài nguyên và các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách. Máy khách là máy được sử dụng tài nguyên đó.

Đáp án: A.


Câu 4:

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Trong mô hình ngang hàng, tất cả các máy tính đều bình đẳng như nhau. Tức là một máy tính đóng vai trò máy chủ khi cung cấp tài nguyên cho máy khác và đóng vai trò máy khách khi sử dụng tài nguyên do máy khác cung cấp.

Đáp án: D.


Câu 5:

Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?  

Xem đáp án

Máy chủ (server) là máy tính đảm bảo việc phục vụ các máy khách (máy tính cá nhân) bằng cách điều khiển việc phân bố tài nguyên nằm trong mạng với mục đích sử dụng chung.

Đáp án: C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận