Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính có đáp án

  • 638 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dãy bit là gì?

Xem đáp án

Dãy bit là dãy những kí hiệu 0 và 1.

Đáp án: D.


Câu 2:

Biểu diễn thông tin có vai trò nào quan trọng nhất?  

Xem đáp án

- Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.

- Biểu diễn thông tin dưới dạng phù hợp cho phép lưu giữ và chuyển giao thông tin, không chỉ cho người đương thời mà cho cả thế hệ tương lai.

- Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng.

Đáp án: D.


Câu 3:

 Đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính là gì?

Xem đáp án

- Đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính là dãy Bit (hay dãy nhị phân). Bit bao gồm 2 kí hiệu 0 và 1.

- Tất cả các thông tin trong máy tính đều phải được biến đổi thành các dãy Bit.

Đáp án: D.


Câu 4:

Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:

Xem đáp án

Các khối chức năng chính máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của các chương trình do con người lập ra.

Đáp án: C.


Câu 5:

Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là:

Xem đáp án

Thiết bị cho em thấy các hình ảnh hay kết quả hoạt động của máy tính là màn hình.

Đáp án: B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận