Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 10. Bảng nhân 7 (Phần 2) có đáp án

  • 253 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

7 × 3 = …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

7 × 3 = 21

Chỗ trống cần điền là 21.


Câu 2:

Bác Hà có 60 quả trứng. Bác Hà đã bán 7 khay trứng, mỗi khay có 6 quả trứng. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu quả trứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số quả trứng bác Hà đã bán là:7 × 6 = 42 (quả)

Bác Hà còn lại số quả trứng là:60 – 42 = 18 (quả)


Câu 3:

7 × 3 – 5 = …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

7 × 3 = 21 nên có 7 × 3 – 5 = 16.


Câu 4:

7 × 6 + 12 = …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

7 × 6 = 42 nên ta có 7 × 6 + 12 = 42 + 12 = 54


Câu 5:

Kết quả của phép tính ghi trên giỏ là số ở quả bóng màu gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 × 3 = 21.Vậy kết quả của phép tính ghi trên giỏ là số ở quả bóng màu vàng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận