Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 13. Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp để hoàn thành quy luật sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình tròn thứ nhất và thứ hai ta thấy: 

Lấy số ở ô 1 nhân với số ở ô 2 ta được số ở ô 3.Ở hình tròn thứ nhất: 3 × 3 = 9.Ở hình tròn thứ hai: 8 × 6 = 48.Tương tự ở hình tròn thứ ba ta tìm được số ở ô còn thiếu là: 9 × 5 = 45.


Câu 2:

Một hộp có 9 cái cốc, vậy 2 hộp có bao nhiêu cái cốc?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải: D
2 hộp có số cốc là : 9 × 2 = 18 (cái cốc)

Câu 3:

Kết quả của phép tính 9 × 7 + 38 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A9 × 7 + 38 = 63 + 38 = 101


Câu 4:

So sánh:16 : 4 + 15 … 24 : 4 + 13

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

16 : 4 + 15 = 4 + 15 = 1924 : 4 + 13 = 6 + 13 = 19Vậy 16 : 4 + 15 = ​​​​24 : 4 + 13


Câu 5:

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 28?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

4 × 7 = 28; 

5 × 4 = 20.

3 × 9 = 27; 

2 × 10 = 20.

Vậy đáp án đúng là 4 × 7.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận