Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 14. Luyện tập (tiếp) (Phần 2) có đáp án

  • 203 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biết số tuổi của con năm nay là số liền trước của 4. Số tuổi của mẹ hiện nay bằng số tuổi của con nhân với 9. Hỏi số tuổi của mẹ hiện nay là bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số liền trước của 4 là 3 nên số tuổi của con hiện nay là 3 tuổi.Số tuổi của mẹ hiện nay là:3 × 9 = 27 (tuổi).


Câu 2:

Kết quả của phép tính 4 nhân với 5 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng bảng nhân 4, ta có:4 × 5 = 20.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 4 × 7 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào bảng nhân 4 ta có 4 × 7 = 28.


Câu 4:

Cho các phép tính dưới đây:Phép tính 1: 4 × 8 Phép tính 2: 5 × 6 Phép tính 3: 2 × 7 Phép tính 4: 4 × 6 Trong các phép tính trên, phép tính có kết quả nhỏ nhất là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phép tính 1:    4 × 8 = 32 Phép tính 2:    5 × 6 = 30 Phép tính 3:    2 × 7 = 14 Phép tính 4:    4 × 6 = 24 Do 14 < 24 < 30 < 32 nên phép tính có kết quả nhỏ nhất là Phép tính 2.


Câu 5:

7 × 2 = …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

7 × 2 = 14


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận